POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka

PO CO PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celach, które zapewnią możliwość świadczenia przez nas usług i prawidłowego wykonania umowy względem Pana/Pani oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub zgoda.

Dane te mogą być także przetwarzane w celach marketingowych usług/produktów własnych lub innych podmiotów, na podstawie Pana/Pani zgody.

W celu prawidłowego wykonania umowy Pana/Pani dane są też przetwarzane w celach związanych z rozliczeniami i sprawozdawczością finansową. Musimy to robić ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Proszę pamiętać, iż podanie Pana/Pani danych osobowych takich jak adres, imię i nazwisko oraz telefon jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części.

GDZIE PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, przy pomocy których będą świadczone usługi, w szczególności dokonywane rozliczenie, to jest operatorom płatności i bankom, firmom kurierskim lub podobnym. Musimy to robić, w szczególności, jeśli chce Pani/Pan otrzymać produkt nabyty w naszym serwisie internetowym.

Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane do podmiotu przetwarzającego, natomiast administrator nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług, przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków względem stosownych organów.

JAKIE UPRAWNIENIA PANU/PANI PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

- cele przetwarzania;

- kategorie odnośnych danych osobowych;

- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

- informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

b) sprostowania Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (proszę pamiętać, iż w takim przypadku zapewne będziemy musieli zakończyć współpracę i usunąć Pana/Pani konto),

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ma Pan/Pani prawo do otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które dostarczył Pan/Pani administratorowi, oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora (Spółki),

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z przyczyn związanych ze szczególną pana/Pani sytuacją,

Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail ) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

W odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

CZEGO NIE MOŻE PAN/PANI ROBIĆ?

Nie może Pan/Pani podawać danych osobowych jakichkolwiek innych osób.

Ma Pan/Pani obowiązek przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie danych osobowych zagwarantowane jest bezpiecznym i stabilnym systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

Komunikacja z Serwisem zabezpieczona jest szyfrowanym połączeniem z wykorzystaniem certyfikatu SSL. Dane osobowe są zabezpieczone przez nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Jayden Carepromotion LLC. Pliki cookies mogą być także zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika przez partnerów operatora Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) umożliwienia realizacji określonych usług dostępnych w Serwisie.

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookie:

a) "niezbędne" pliki cookie, umożliwiające korzystanie z określonych usług dostępnych w ramach Serwisu;

b) pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) "wydajnościowe" pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu w celach statystycznych;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies, zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

10. W związku z korzystaniem z plików cookies może następować profilowanie w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, natomiast nie występuje w tym zakresie zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu użytkowanej przeglądarki internetowej.