Regulamin serwisu

I. PODSTAWOWE DEFINICJE

Administrator - właściciel i operator Serwisu, tj. spółka

Zamawiający – osoba fizyczna dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

Polityka Prywatności – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Zamawiających;

Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Zamawiających i Administratora, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną;

Serwis grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu

Produkt – towary, które można zamawiać/kupować za pośrednictwem Serwisu lub poprzez zamówienie telefoniczne;

Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Zamawiającemu przechowywanie informacji kierowanych do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakimi te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt/dni ustawowo wolnych od pracy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Zamawiających i Administratora w związku z umowami sprzedaży Produktu.

2. Za pośrednictwem Serwisu Administrator oferuje Produkty na rzecz Zamawiających.

3. W zakresie świadczenia usług w postaci dostępu do Serwisu Administrator spełnia świadczenie drogą elektroniczną w sposób ciągły zapewniając dostęp do Serwisu Zamawiającym.

4. Zmawiający oświadcza niniejszym wobec Administratora, że ukończył osiemnaście (18) lat (lub osiągnął inny wiek, który – w świetle prawa ojczystego Zamawiającego uprawnia go do zawierania wiążących umów), posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Zamawiający korzysta z Serwisu lub usług Administratora w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Zamawiający oświadcza niniejszym wobec Administratora, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Zamawiającego jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Zamawiający" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Zamawiający, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Zamawiający niezdolni do zawarcia wiążącego prawnie porozumienia z Administratorem lub tacy, którym zakazuje się korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis lub zawierania umów za pośrednictwem Serwisu ze względu na obowiązujące w danym państwie lub regionie obostrzenia, włączywszy w to kraj/region aktualnego pobytu Zamawiającego i miejsce korzystania z usług, nie powinni korzystać z Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmian Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Zamawiający ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu zmian w Serwisie. Publikując zmiany Administrator ma obowiązek wskazać, które zapisy zostały zmienione, dodane lub usunięte. Jeżeli Regulamin ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy, stosuje się do niej postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, sprzed zmiany.

6. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Zamawiających przepisów prawa oraz praw osób trzecich.

7. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Administratora. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Administratora. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Administratora. Bez wyraźnej zgody Administratora Zmawiający nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.

8. W odniesieniu do Zamawiających z Unii Europejskiej będących konsumentami Administrator w związku z umowami zawieranymi z takimi użytkownikami poprzez Serwis spełnia obowiązki informacyjne względem Zamawiających zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Wszelkie potwierdzenia wymagane przepisami prawa będą przesyłana na adres e-mail Zamawiającego.

10. Korzystając z usług lub wysyłając do Administratora wiadomości email, Zamawiający kontaktują się z Administratorem drogą elektroniczną. Komunikacja z Zamawiającymi przebiega przez pocztę elektroniczną lub drogą telefoniczną. W celach umownych, Zamawiający wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, a także wyrażają zgodę na to, iż wszelkie porozumienia, powiadomienia, ujawnienia oraz inne udostępniane mu przez Administratora informacje drogą elektroniczną spełniają wymogi prawne informacji zawartych w formie pisemnej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

11. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Zmawiającego jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych, w tym obsługa elementów cookies. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Zamawiającego obsługi elementów Java, Java Sript, Flash itp.

12. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia chwilowych przerw w dostępie do Serwisu, które mogą być spowodowane pracami modernizacyjnymi lub problemami technicznymi. W przypadku problemów technicznych Administrator zobowiązuje się do ich jak najszybszego usunięcia.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Zamawiający zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Administrator.

2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia. Polityka Prywatności jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

IV. ZAWIERANIA I WYKONYWANIE UMÓW. OPŁATY

1. W celu zawarcia umowy z Administratorem Zamawiający kontaktuje się przez formularz dostępny w ramach Serwisu, na adres e-mail Administratora wskazany w Serwisie lub telefonicznie. Procedura zamówienia Produktu obejmuje wybranie Produktu i sposobu dostawy, potwierdzenie złożenia zamówienia i obowiązku zapłaty oraz dokonanie płatności za Produkt.

2. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia przez Zamawiającego zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam i płacę” lub podobną. W przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną potwierdzenie zamówienia następuje w toku rozmowy telefonicznej.

3. W przypadku kontaktu przez telefon w celu zawarcia umowy Administrator ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od Administratora.

4. Administrator ma obowiązek przekazać Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Produktu lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Administrator potwierdza treść umowy wysyłając jej treść drogą elektroniczną w pliku pdf lub w formie papierowej razem z dostarczanym Produktem. Jeśli Zamawiający uważa, iż przesłana treść umowy nie odpowiada ustaleniom stron ma obowiązek poinformować o tym niezwłocznie Administratora. Niezależnie od tego Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy zgodnie z ust.22 poniżej.

5. W wyniku zawarcia umowy Administrator zobowiązuje się przenieść własność Produktu na Zamawiającego i wydać mu go, a Zamawiający zobowiązuję się odbioru Produktu i zapłaty ceny.

6. Zamawiający mogą dokonywać odpłatnego nabycia Produktów od Administratora. Wynagrodzenie pobierane jest z góry lub za pobraniem, chyba że Administrator wyrazi zgodę na zapłatę części wynagrodzenia po realizacji umowy lub w jego trakcie.

7. Administrator dostarcza Produkt tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Przy ikonie/informacji w ramach Serwisu dotyczącej danego Produktu widnieje każdorazowo cena brutto, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić, jeśli chciałby nabyć dany Produkt. Cena przy Produkcie NIE obejmuje kosztów dostawy, które są naliczane odrębnie w dalszym toku procedury składania zamówienia. Koszty dostawy również podawane są w kwocie brutto. Koszty dostawy mogą być uzależnione od wielkości, wagi lub wymiarów przedmiotu zamówienia.

9. Ceny określone przy danym produkcie lub usłudze nie stanowią części niniejszego Regulaminu i dopóki Zamawiający nie dokona zakupu danego produktu lub usługi (a więc przed zawarciem umowy sprzedaży produktu lub usługi), ceny te mogą ulec zmianie. Cena Produktu nie może być jednak zmieniona po tym, jak Zamawiający potwierdził zamówienie, ale jeszcze nie uiścił ceny. W przypadku zawierania umowy przez telefon oferta cenowa za Produkt podana przez pracownika Administratora wiąże do czasu zakończenia rozmowy telefonicznej.

10. Wszystkie ceny i opłaty są wyrażone w walucie polskich złotych, w przeciwnym wypadku jakakolwiek zmiana zostanie opatrzona stosownym komunikatem.

11. Zamawiający mogą dokonywać opłat w ramach modeli płatności dostępnych w ramach Serwisu, takich jak PayPal i inne, w tym za pośrednictwem kart płatniczych lub kredytowych. Wszystkie modele płatności opisane są w ramach Serwisu.

12. Zamawiający, który zażąda dokonania rozliczenia za pomocą tych systemów płatności, oświadcza niniejszym, iż wyraża tym samym zgodę na dokonywanie płatności poprzez serwisy obejmujące te systemy płatności oraz iż zapoznał się z regulaminami dostępnymi na stronach tych serwisów oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Zamawiających, za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie właściciela w/w serwisów, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Zamawiający powinien zwrócić się do operatora właściwego serwisu płatności w trybie i na zasadach określonych regulaminem tego serwisu. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Administratora Zamawiający powinien poinformować o tym fakcie Administratora kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail:

13. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych osobowych Zamawiającego, takich jak imię, nazwisko, adres, oraz innych danych, jak numer rachunku bankowego – do operatorów płatności, o których mowa w ust. 12. wyżej, w tym na przetwarzanie przez operatorów płatności tych danych, w celu realizacji transakcji w postaci zapłaty ceny przez Zamawiającego na rzecz Administratora.

14. Zamawiający oświadczają, iż za wszelkie produkty i usługi sprzedawane poprzez Serwis będą dokonywali płatności przy użyciu środków pieniężnych pochodzących z legalnych źródeł.

15. Administrator ma obowiązek przekazać potwierdzenie zawarcia umowy z Zamawiającym z Unii Europejskiej będącym Konsumentem na Trwałym Nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu. Potwierdzenie takie powinno zawierać informacje wymagane przez stosowne przepisy prawa, chyba że Administrator dostarczył te informacje Zamawiającemu na Trwałym Nośniku przed zawarciem umowy.

16. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się umową Administrator ma obowiązek poinformować takiego Zamawiającego w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

14) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

17. Czas realizacji dostarczenia Produktu zależy od sposobu wysyłki wybranego przez Zamawiającego i wynosi średnio 2-5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty ceny na rachunku bankowym Administratora.

18. Zamawiający ma obowiązek w toku procedury zamówienia podać poprawne i kompletne dane umożliwiające prawidłową realizację umowy, w szczególności prawidłową realizację dostawy Produktu. Jeśli z powodu podania nieprawidłowych danych Administrator nie może dostarczyć zakupionego Produktu skontaktuje się z Zamawiającym celem uzyskania prawidłowych danych, a jeśli kontakt nie będzie możliwy Zamawiający może anulować zamówienie i zwrócić Zamawiającemu cenę zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zaś prawa konsumenckiego.

19. Zamawiający oświadcza, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Jeśli Zamawiający stanie się podatnikiem tego podatku lub już nim jest zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w szczególności numer identyfikacyjny VAT. Faktura ta zostanie przesłana na adres e-mail Zamawiającego.

20. Zamawiający oświadcza, iż wie, że składanie zamówień poprzez Serwis lub drogą telefoniczną związanych z zakupem Produktów lub usług pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

21. Zamawiający zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt posiadać dostęp do usług telekomunikacyjnych niezbędnych do korzystania z usług Administratora. Opłaty dla dostawcy Internetu lub koszty połączenia telefonicznego nie są pobierane przez Administratora tylko przez odpowiednio dostawcę Internetu lub operatora usług telekomunikacyjnych.

22. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej. Do zachowanie terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem. Odstąpienie od umowy wymaga przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

23. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Produkt Administratorowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

V. SUPLEMENTY DIETY

1. W przypadku Produktu będącego suplementem diety Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy, że suplement diety nie jest lekiem. Zamawiający ma świadomość, że suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.

2. Jeżeli Zamawiający ma wątpliwość, co do stosowania danego suplementu diety w odniesieniu do swojego stanu zdrowia lub wpływu suplementu diety na swój stan zdrowia, ma obowiązek skonsultować się przed zakupem Produktu z dietetykiem lub lekarzem.

3. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za to, iż Zamawiający wskutek stosowania suplementu diety nie osiągnął takiego skutku, jakiego się spodziewał.

V. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU

Zamawiający niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:

a) Zamawiający nie będzie podawać się za inną osobę czy inny podmiot, faktycznie istniejący czy fikcyjny, utrzymywać niezgodnie z prawdą, że jest związany z jakąkolwiek osobą czy podmiotem,

b) Zamawiający nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Administratora;

c) Zamawiający nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;

d) Zamawiający nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;

e) Zamawiający nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować;

f) Zamawiający nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych;

g) Zamawiający nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać lub próbować zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Administratora jest wyłączona za:

- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora;

- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,

- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Zamawiającego nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywych lub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,

2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Zamawiającego niniejszej umowy, dokonaniem przez Zamawiającego czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Zamawiającego przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Zamawiającego nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń lub wykorzystaniem przez Zamawiającego otrzymanego od Administratora produktu w sposób niezgodny z prawem. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Administratora jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Zamawiający pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Administratora lub do których poniesienia będzie Administrator w jakiekolwiek formie zobowiązany, w tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Powyższy zapis nie ma zastosowania do konsumentów w zakresie, w jakim naruszałoby to ich prawa.

3. W stosunku do Zamawiających niebędących konsumentami odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do 1000 zł.

4. W stosunku do Zamawiających niebędących konsumentami wyłączona jest odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za wady.

X. REKLAMACJE

1. Zamawiający ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora oraz zakupionych Produktów.

2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Administratora.

3. Zgłoszenie zastrzeżenia w postępowaniu reklamacyjnym powinno obejmować szczegółowe określenia na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowania, jakie rozwiązanie byłoby dla Zamawiającego satysfakcjonujące. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej na trwałym nośniku lub na papierze w zwykłej formie pisemnej.

4. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust. 2 wyżej oznacza, iż Administrator uznał reklamację.

5. Administrator ponosi względem Zamawiających będących konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli sprzedawany Produkt ma wadę. Zamawiającemu przysługują w tym zakresie uprawnienia określone w kodeksie cywilnym, w szczególności prawo żądania obniżenia cen, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Zmawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na adres: WeDeliver Logistics LLC, ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich Zamawiających, stanowi Załącznik „Polityka Prywatności”.

2. Wszelka komunikacja z administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email

3. Zamawiający nie może przenieść praw obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (Regulaminu) łączącej go z Administratorem na jakikolwiek podmiot trzeci – bez pisemnej zgody Administratora.

4. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2022